hłowny wobsah

Nadawki

foto Michael Kretschmer © dpa - Bildfunk

Ministerskeho prezidenta wola zapósłancy Sakskeho krajneho sejma z absolutnej wjetšinu. W koaliciskim knježerstwje je tak, zo kóžda strona swojich ministrow pomjenuje a ministerski prezident jich do swojeho kabineta powołuje. Dźěłowy zakład twori koaliciske zrěčenje. Ministerski prezident knježerstwo nawjeduje, ministerije pak dźěłaja w swójskej zamołwitosći. Wón tež wodźacych sudnikow a zastojnikow formalnje powołuje a spožča Sakski zasłužbny rjad.

Ministerski prezident nawjeduje posedźenja kabineta statneho knježerstwa. Jeho nadawk je, zakonje, kiž je krajny sejm wobzamknył, sobu podpisać a je w zakonskim łopjenu Swobodneho stata wozjewić. Při dźěle podpěruja ministerskeho prezidenta šef statneje kenclije kaž tež sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo statneje kenclije, zastupnistwo Sakskeje pola Zwjazka a kontaktne běrowy w Brüsselu pola Europskeje unije kaž tež we Wrócławju a Praze.

Jako šef knježerstwa zastupuje ministerski prezident Saksku napřećo Zwjazkej, předewšěm w Zwjazkowej radźe, a napřećo druhim zwjazkowym krajam, tak w Konferency ministerskich prezidentow, ale tež za mjezy swobodneho stata, hdyž na přikład wulkopósłancow druhich statow přijimuje abo so sam do wukraja poda.

Za swoje rozsudy pak njeje ministerski prezident jenož napřećo krajnemu sejmej jako centrumej parlamentariskeje demokratije zamołwity. We wukonjenju swojeho zastojnstwa čuje so wobydlerkam a wobydlerjam Sakskeje direktnje zawjazany.

wróćo na spočatk strony