hłowny wobsah

Něhdyši ministerscy prezidenća

Dla dalšich informacijow abo za nawjazanje zwiska z něhdyšimi ministerskimi prezidentami wobroćće so prošu na wobydlerski běrow ministerskeho prezidenta.

Stanisław Tilich

portret Stanisława Tilicha © Sakska statna kenclija / Laurence Chaperon

Stanisław Tilich so dnja 10. apryla 1959 w Nowej Wjesce narodźi. Je Serb a katolik. Ze swojej mandźelskej Weroniku ma dwě dorosćenej dźěsći.

Wotzamknywši swój studij na Techniskej uniwersiće w Drježdźanach jako diplomowy inženjer za konstrukciju a techniku kolesynow nastupi Stanisław Tilich swój powołanski puć 1984 jako konstrukter w zawodźe za elektroniku. Wot 1987 do 1989 bě sobudźěłaćer, wot meje 1989 naměstnik předsydy rady wokrjesa Kamjenca za wikowanje a zastaranje, doniž so ze srjedźnostawskim předewzaćom njezesamostatni.

Stanisław Tilich přisłušeše wot měrca do oktobra 1990 prěnjej swobodnje wolenej Ludowej komorje NDR. Wot 1991 do 1994 skutkowaše jako wobkedźbowar w Europskim parlamenće. Z čłonom Europskeho parlamenta běše wot 1994 a tam zastupowacy předsyda etatoweho wuběrka a generalny rozprawjer za etat Europskeje unije 1998. Wot oktobra 2004 je čłon Sakskeho krajneho sejma.

Wot 27. oktobra 1999 do 1. meje 2002 bě Stanisław Tilich Sakski statny minister za zwjazkowe a europske naležnosće a społnomócnjeny Swobodneho stata Sakskeje w Zwjazku, wot 2. meje 2002 do 10. nowembra 2004 bě šef sakskeje statneje kenclije. Wot 11. nowembra 2004 do 27. septembra 2007 skutkowaše jako Sakski statny minister za wobswět a ratarstwo, po tym wukonješe zastojnstwo Sakskeho statneho ministra za financy. Wot 28. meje 2008 je Stanisław Tilich ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje. Prěni raz do tuteje funkcije znowa woleny bu dnja 29. septembra 2009. Dnja 12. nowembra 2014 bu wospjet jako ministerski prezident woleny. Wot 1. nowembra 2015 do 31. oktobra 2016 měješe Sakska předsydstwo w Zwjazkowej radźe a ministerski prezident amtěrowaše jako prezident komory krajow. 

Stanisław Tilich je wot lěta 1987 čłon CDU. Wot 1992 do 1999 běše z čłonom předsydstwa Křesćansko-demokratiskich stronow Europy. Wot 2008 je krajny předsyda sakskeje CDU, wot 2010 čłon zwjazkoweho prezidija CDU.

Download portretoweho fota Stanisława Tilicha

foto dr. Georg Milbradt © Jörg Lange / Die Bildermanufaktur

Prof. dr. Georg Milbradt, CDU

Georg Milbradt narodźi so 23. februara 1945 w Eslohe/Sauerlandska.

Woleny dnja 18. apryla 2002. Wuspěšnje pokročuje natwar tež po powodźenju lětstotka w awgusće 2002. Po wólbach do krajneho sejma 2004 šef knježerstwoweje koalicije CDU a SPD. Absolutnje solidna etatowa politika (wot 2006 žadyn nowy dołh). Sylne impulsy za hospodarski rozmach dźakowano wuspěšnej zasydlenskej, kubłanskej a kulturnej politice. Znowawotewrjenje Zeleneho wjelba a dotwar cyrkwje Našeje Knjenje. Zasadne noworjadowanje zjawneho zarjadnistwa, zo by Sakska njehladajo demografiskeje změny dobre perspektiwy přichoda měła.

Zastojnstwa w krajnym knježerstwje:

wot nowembra 1990 do februara 2001 – Sakski statny minister za financy

18. apryla 2002 – za ministerskeho prezidenta Swobodneho stata Sakskeje woleny

27. meje 2008 – jako ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje wotstupił

Dr. Kurt Biedenkopf © Thomas Härtrich

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, CDU

Kurt Biedenkopf narodźi so 28. januara 1930 w Ludwigshafenje nad Rhynom.

27. oktobra 1990 bu woleny. Ze swojej stronu docpě w třoch wólbach do krajneho sejma (1990, 1994, 1999) absolutnu wjetšinu w nětko zaso swobodnje wolenym Sakskim krajnym sejmje. Tute lěta postajeja znowawuwědomjenje sakskeje identity, atmosfera rozmacha a nowy započatk. Krajej, kotryž nětko zaso „Swobodny stat Sakska“ rěka, so přestrukturowanje a modernizowanje wuspěšnje poradźi.

Zastojnstwa w krajnym knježerstwje:

wot oktobra 1990 – ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje

18. apryla 2002 – wotstup jako ministerski prezident Swobodneho stata Sakskeje

wróćo na spočatk strony