hłowny wobsah

Zwěčnjene na papjerje ...

pfad3

W hóstnej knize Swobodneho stata Sakskeje je so dotal 86 wosobinow z cyłeho swěta zwěčniło. Prěni zapis je wot něhdyšeho zwjazkoweho prezidenta dr. Richarda swobodneho knjeza von Weizsäckera dnja 13. februara 1991. W slědowacych lětach su so mjez druhim prezident USA Barack Obama, kralowna Elizabeth II., nižozemskaj kral Willem-Alexander a kralowna Máxima do hóstneje knihi zapisali. Najnowši zapisk je wot něhdyšeho statneho prezidenta Južneje Afriki, Frederika Willema de Klerka, w aprylu 2017.

A woman is scanning each page of the guestbook.
Hóstna kniha bu stronu po stronje zascanowana.  © SLUB

Z podpěru Sakskeje krajneje, statneje a uniwersitneje biblioteki (SLUB) bu ćmowozelena kniha ze złotymi stronami, kotruž hewak jenož za wusahowacych hosći z witriny wozmu, nalěto 2017 digitalizowana. Na Dnju wotewrjeneje knježerstwoweje štwórće dnja 11. junija 2017 móžachu zajimcy prěni raz do digitalneje knihi pohladać, kiž je nětko tež online přistupna.

Mjezynarodne podawki

Weltkarte.

Sakska statna kenclija

Luftbild der Sächsischen Staatskanzlei.
wróćo na spočatk strony