hłowny wobsah

Wobydlerski běrow

Wobydlerski běrow w Sakskej statnej kencliji je centralne kontaktnišćo za radu pytace wobydlerki a wobydlerjow. Přijimuje naležnosće, tež na adresu ministerskeho prezidenta, rady pisomnje z póstom a e-mailku a sposrědkuje kontakty k zamołwitym instancam.

Zazwonić móžeće we wobydlerskim běrowje wot póndźele do pjatka mjez 9 a 14 hodź.

telefon: 0351 564-1080

wróćo na spočatk strony